Từ nhỏ đến lớn, người ta luôn bảo em:“phải hiểu chuyện”,“phải ưu tú”,“phải kết hôn”,“phải có tiền đồ”,....Nhưng chưa một lần nói với em, “phải thật vui vẻ!”Sưu tầm

Từ nhỏ đến lớn, người ta luôn bảo em:“phải hiểu chuyện”,“phải ưu tú”,“phải kết hôn”,“phải có tiền đồ”,....Nhưng chưa một lần nói với em, “phải thật vui vẻ!”Sưu tầm

Được tài trợ
Đóng