Một con người thật đặc biệt!Chỉ riêng màn bắt tay này ngốn của ông 2 tiếng đồng hồ và mang lại kỷ niệm tuyệt vời, niềm khích lệ to lớn cho tất cả học viên. :D

Một con người thật đặc biệt!Chỉ riêng màn bắt tay này ngốn của ông 2 tiếng đồng hồ và mang lại kỷ niệm tuyệt vời, niềm khích lệ to lớn cho tất cả học viên. :D

Được tài trợ
Đóng